Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt – art. 11 ust. 1 zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin . Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 Program, o którym mowa obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w poszczególnych gminach za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej odpowiadają ( na podstawie podpisanej umowy z gminą) :

  1. Gmina Kościerzyna Miasto- Gabinet Weterynaryjny „Nad Wdą” Bartosz Małecki Lipusz, ul. Rogali 12, tel. 504 189 432
  2. Gmina wiejska Kościerzyna- Gabinet Weterynaryjny „Nad Wdą” Bartosz Małecki Lipusz, ul. Rogali 12, tel. 504 189 432; schroniskiem Fundacją „ANIMALSI” w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43, tel. 573 440 610
  3. Gmina Lipusz – Gabinet Weterynaryjny „Nad Wdą” Bartosz Małecki Lipusz, ul. Rogali 12, tel. 504 189 432
  4. Gmina Dziemiany- Gabinet Weterynaryjny „Nad Wdą” Bartosz Małecki Lipusz, ul. Rogali 12, tel. 504 189 432
  5. Gmina Karsin- lek.wet. Ryszard Szuta , ul. Dworcowa 6A, 83-440 Karsin, tel. 693447714
  6. Gmina Nowa Karczma Gabinet Weterynaryjny „EL WET” Dariusz Waliński ul. Sosnowa 2,83-404 Nowa Karczma 58 687 71 15
  7. Gmina Liniewo – Przychodnia Weterynaryjna w Liniewie Krzysztof Michnowski, Wyzwolenia, 83-420 Liniewo, 58 687 80 23
  8. Gmina Stara Kiszewa -Zdzisław Domański Usługi Weterynaryjne, ul. 6 Marca 14, 83-430 Stara Kiszewa tel. 58 687 63 21