ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KOŚCIERZYNIE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego urzędowego publikatora teleinformatycznego czyli Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP PIW w Kościerzynie dostępnej pod linkiem: https://piwkoscierzyna.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21

DANE TELEADRESOWE
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie
ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 38 62
e-mail: piwkosc@gdansk.wiw.gov.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie,
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
  – cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
  – załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku,
  – niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
  – pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
  – opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  – posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
  – opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 4. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 5. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Na stronie internetowej BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strona internetowa BIP jednostki pod linkiem: https://piwkoscierzyna.com.pl oraz posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:
  – czytelną czcionkę,
  – nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT+TAB).
  – wyszukiwarkę treści,
  – jasne tło.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie położony jest we wschodniej części miasta. Wjazd na teren PIW w Kościerzynie realizowany jest od strony ul. Przemysłowej, brama wjazdowa zlokalizowana jest w północnej części kompleksu Inspektoratu. Teren Inspektoratu otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Aby wejść do budynku Inspektoratu istnieje konieczność pokonania krótkiego odcinaka schodów, brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności do poszczególnych kondygnacji budynku, korytarzy, schodów i wind:

Budynek Inspektoratu posiada tylko jedną kondygnację nadziemną (budynek parterowy). Sekretariat jednostki zlokalizowany jest w centralnej części budynku, wejście do pomieszczenia znajduje się na końcu głównego ciągu komunikacyjnego, po lewej stronie. Budynek Inspektoratu nie posiada schodów wewnętrznych.

Korytarze są ogólnodostępne, nie zawierają barier ani przeszkód komunikacyjnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem w części budynku dostępnej dla osoby o utrudnionych możliwościach poruszania się. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia.

Opis dostosowań pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynek posiada podjazd dla pojazdów od strony drogi krajowej 221, nie osiada jednak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Aby dostać się do budynku, konieczne jest pokonanie krótkiego odcinka schodów. Budynek ze względu na swoje rozwiązania architektoniczne umożliwia swobodne poruczanie się osób na wózkach inwalidzkich.

Budynek nie posiada informacji głosowych, ani pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na obszarze kompleksu zapewnia się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Miejsca takie są zlokalizowane na placu parkingowym zlokalizowanym na wewnętrznym dziedzińcu kompleksu Inspektoratu.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie w sytuacjach kryzysowych, poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników jednostki.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), który wykazał zgodność na poziomie 97.87%. Wynik testu dostępny jest pod linkiem: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d3570f92-c624-40d8-b9b7-3e1b687dbd86

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Lidzbarska.
e-mail: g.lidzbarska@gdansk.wiw.gov.pl
tel.: 668 236 915

SKARGI I ODWOŁANIA

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INETERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl


Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”.

Poniżej znajduje się skan złożonego raportu do GUS o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewniani dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Pobierz tutaj.