Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie

Inspekcja Weterynaryjna w Kościerzynie realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, począwszy od pierwotnej produkcji rolnej do momentu wprowadzenia produktów do sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie działa w oparciu o ustawodawstwo krajowe i ustawodawstwo Unii Europejskiej, obowiązujące jednakowo we wszystkich krajach członkowskich.

Od 29.04.2004 roku w ówczesnych krajach członkowskich Unii Europejskiej, a od 01.01.2006 roku w Polsce, zaczęło obowiązywać nowe prawo unijne w zakresie nadzoru nad produkcją pasz i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, tzw. „Pakiet higieniczny”, w skład którego weszły Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004, Nr 853/2004, Nr 854/2004 i Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W 2006 roku weszło w życie Rozporządzenie Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady, którego celem jest zapewnienie konsumentom pełnego bezpieczeństwa żywności poprzez ujednolicenie systemu rejestracji i kontroli wszystkich gospodarstw i przedsiębiorstw paszowych, które produkują zboża i wytwarzają pasze, nawet niewielkich ilościach, do żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności dla ludzi.

Od 05.01.2007 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu.

Ponadto w 2007 roku weszło w życie szereg polskich aktów prawnych regulujących działalność Inspekcji Weterynaryjnej czy też określających warunki weterynaryjne przy prowadzeniu określonych rodzajów działalności, jak np.:
– produkcja mięsa na własny domowy użytek;
– produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej;
– produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach tzw. działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL);
– rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o – produktach pochodzenia zwierzęcego w wysokości od 200 do 66.000 złotych;
– rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt – dopuszczające między innymi dokonywanie tzw. „skupu obwoźnego” zwierząt, itd.