ASF coraz bliżej

W związku z  potwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF) na terenie Miasta Gdynia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie przypomina hodowcom świń o konieczności dołożenia starań w celu zachowania wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa biologicznego aby uniknąć przeniesienia wirusa do swoich gospodarstw. Szczególną uwagę należy zwrócić na: (więcej…)...
Read More

Komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że posiadacze utrzymujący zwierzęta z rodziny Wielbładowate (Camelidae) (w tym Lamy i Alpaki) zobowiązani są do zgłoszenia miejsca ich utrzymywania do komputerowej bazy danych ARiMR i oznakowanie posiadanych zatwierdzonym transponderem. ...
Read More

Przemieszczanie trzody chlewnej do Polski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie przypomina, że w przypadku przemieszczania świń do Polski należy bezwzględnie zapoznać się z aktualnymi przepisami prawa oraz wytycznymi odnośnie warunków jakie należy spełnić. Aktualne dane znajdują się na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: handel import export. ...
Read More

Informacja o opublikowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie  informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 866). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na obniżeniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Czytaj dalej...
Read More

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie

         W związku z pojawiającymi się informacjami na temat nieuczciwych praktyk dotyczących przeprowadzania kontroli urzędowych z zakresu m.in. spełniania wymogów bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną  przez osoby podające się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie informuje, iż na terenie powiatu kościerskiego do  w/w czynności upoważnieni są wyłącznie wyznaczeni  urzędowi lekarze weterynarii. Czynności kontrolne poprzedzane są okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie  do przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo lekarze weterynarii posiadają odznakę identyfikacyjną, imienną pieczątkę, dokumentację kontroli – protokoły opatrzone pieczęcią Powiatowego Inspektoratu w Kościerzynie. Protokół kontroli sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz protokołu przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu za pokwitowaniem, drugi włącza się do akt kontroli.  Kontrole mogą być przeprowadzane także w soboty oraz niedziele.         Opłaty za czynności  wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną mogą zostać naliczone na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Pracownik Inspekcji Weterynaryjnej...
Read More

Ubój na użytek własny

1. WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020Rzeźnie rolnicze_poradnik_25_06_20202. WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020Ubój na użytek własny w gospodarstwie_poradnik_25_06_2020...
Read More